Obor Praktická sestra

Kód oboru: 53-41-M/03

Od 1. září 2019 došlo na Střední zdravotnické škole v Domažlicích ke změně vzdělávacího oboru. Obor zdravotnický asistent byl nahrazen vzdělávacím oborem PRAKTICKÁ SESTRA. Ke změně dochází na všech středních zdravotnických školách v celé České republice.

Absolvent bude vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další studium a uplatnění se na trhu práce. Vzdělávání je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

Výhodou pro žáky oboru Praktická sestra je širší všeobecně vzdělávací základ, projevující se rozšířenou výukou českého jazyka, občanské nauky, informatiky, je také zařazena ekonomika, do učebního plánu je zařazen i další cizí jazyk. Žáci tak získají větší komunikativní dovednosti nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce při mluveném i psaném projevu. Zvládnou práce s informacemi a s výpočetní technikou. Jsou posíleny hodiny ošetřovatelství (povinná maturitní zkouška). Rozsah praktického vyučování zůstává nezměněn. Zde je k dispozici úplný učební plán.

Absolventi budou také ovládat tzv. klíčové kompetence např.:

  • základní péče o nemocné,
  • asistence lékařům při převazech,
  • aplikace injekcí,
  • příprava transfuzí a infuzí,
  • obsluha jednoduchých lékařských přístrojů,
  • rehabilitační činnosti, apod.

Všechny výše uvedené znalosti a dovednosti umožní absolventům pružněji reagovat na vývoj ve zvoleném oboru a na trhu práce.

Praktická sestra najde uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru – např. v nemocnicích, poliklinikách, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb.

Žáci budou přijati podle testů z matematiky a českého jazyka a podle vysvědčení ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.).

Bližší informace na telefonním čísle 379 722 564 nebo 379 723 880.

Uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu povolání praktické sestry v rozsahu stanovené vyhláškou č.391/2017Sb., o činnostech nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Také se může dále vzdělávat na vyšších odborných nebo na vysokých školách ve zdravotnických, sociálních i jiných oborech.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Absolvent se v oblasti výkonu profese na základě svých schopností a studijních předpokladů poskytuje nebo zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace  a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Vyznačuje se zejména kompetencemi stanovenými vyhláškou č. 391/2017 Sb. § 4a.

Způsob ukončení vzdělávání

Studium oboru je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Skladbu povinných i nepovinných zkoušek profilové části určuje ředitel školy.

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

  • psychologie a komunikace (ústní)
  • ošetřovatelství (ústní),
  • praktická zkouška z ošetřování nemocných.

Odborné předměty

Žáci si v tomto předmětu prohloubí své znalosti a praktické dovednosti, které si odnesli ze základní školy. Naučí se pracovat ve Wordu, např. vytvářet a upravovat dokumenty, v Excelu a připravovat prezentace v Powerpointu. Seznámí se také s vyhledáváním na internetu a internetovou bezpečností. Samozřejmě se naučí psát rychle na počítači všemi deseti. Součástí výuky je také práce s programem NIS (Nemocniční informační systém), který využívá většina zdravotnických zařízení – žáci se v něm naučí zadávat údaje o pacientech, např. objednání pacienta, přesuny na oddělení, vyhodnocení různých zdravotních rizik atd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

V předmětu první pomoci se žáci 1. ročníku seznamují s teoretickými i praktickými postupy poskytování první pomoci tak, aby je byli schopni v případě nutnosti správně použít v praxi. Kromě kardiopulmonální resuscitace se naučí poskytnout první pomoc v případě krvácení, zlomenin, otrav, popálenin, šokových a jiných akutních stavů. Nedílnou součástí předmětu je soutěž první pomoci, ve které žáci na konci školního roku řeší připravené modelové situace a ověřují si své získané vědomosti.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Žáci se v tomto předmětu naučí základní zdravotnické latinské pojmy, což jim pomůže v ošetřovatelství a v budoucím zaměstnání. Také tím prohloubí svoje znalosti lidského těla – budou vědět, jak se která kost (či jiná část lidského těla) jmenuje. Stručně řečeno: žáci (tedy budoucí praktické sestry) budou vědět, co pan doktor napsal do lékařské zprávy a co pacientovi je. Vzhledem k poměrně nízké hodinové dotaci se nedá čekat, že by četli Ovidia v originále, ale to vlastně ani není účelem tohoto předmětu.

Předmět Ošetřovatelství je koncipován jako teoretický. Výuka probíhá v 1. ročníku a dále ve 3. a 4. ročníku. První rok se žáci seznamují s fungováním a organizací systému zdravotnické péče, náplní činnosti jednotlivých zdravotnických a ošetřovatelských pracovníků, vybavením oddělení, pozicí pacienta v nemocničním prostředí. Učivo 3. a 4. ročníku je zaměřeno na poskytování ošetřovatelské péče pacientům na specifických odděleních, jako jsou např. interní, chirurgické, gynekologické, dětské a další. Žákům je prezentována komplexní ošetřovatelská péče o pacienty s nejčastějšími diagnózami, které se na daných odděleních vyskytují.

Předmět Ošetřovatelské postupy je součástí studia našich žáků v prvním a druhém ročníku. Jeho účelem je připravit žáky pro poskytování praktické ošetřovatelské péče jednotlivým pacientům. Učivo tohoto předmětu je zaměřeno především na jednotlivé výkony v péči o nemocné a to jak na jejich praktickou část, tak také na teoretické znalosti daného tématu. V prvním ročníku si žáci osvojí znalosti a dovednosti patřící k základní ošetřovatelské péči, jako jsou péče o pomůcky, dezinfekce a sterilizace, úprava lůžka, hygienická péče u pacienta, sledování fyziologických funkcí a mnohé další. Ve druhém ročníku je učivo zaměřeno na složitější praktické výkony, k nimž patří podávání léků, aplikace injekcí, infuzí a transfuzí,  asistence při zavádění různých typů katetrů, odběry biologického materiálu, asistence při převazech a další. Na konci druhého ročníku by žáci měli být připraveni pro uplatnění získaných dovedností v praktické výuce v nemocnici. Ta probíhá během třetího a čtvrtého ročníku v rámci předmětu Ošetřování nemocných.

Předmět Ošetřování nemocných (OSN) je zařazen do 3. a 4. ročníku studia, zpravidla do dvou dnů po sobě následujících. Týdenní dotace předmětu je 14 hodin. Hlavním cílem předmětu je teoretická
a praktická profesní příprava žáků k poskytování komplexní ošetřovatelské péče o děti, mládež
a dospělé v rozsahu náplně práce praktické sestry (Vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů).

Výuka předmětu se realizuje v klinických podmínkách smluvních zdravotnických zařízení a má charakter vyučovacích hodin se stanoveným cílem, obsahem, metodikou a organizací. Největší část výuky probíhá pod vedením odborných učitelek na chirurgickém, interním a dětském oddělení Domažlické nemocnice, a.s. Dále žáci praktikují téměř na všech lůžkových i ambulantních úsecích nemocnice pod odborným vedením registrovaných všeobecných sester a porodních asistentek. Výuka v terénní zdravotnické praxi se realizuje v ambulancích privátních lékařů různých specializací v Domažlicích a ve 3. ročníku také v příspěvkové organizaci města Domažlice Sluníčko (dříve jeselské zařízení).

Součástí předmětu Ošetřování nemocných ve 3. ročníku je odborná praxe v rozsahu 175 hodin.
Odborná praxe je přirozeným vyústěním a zakončením dosavadní odborné výuky v rámci studia. Přispívá k získání základních dovedností organizace práce a k rozšiřování komunikativních dovedností. Plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů a připravuje žáky na výkon povolání praktické sestry v provozních podmínkách zařízení poskytujících především primární
a sekundární ošetřovatelskou péči.

Hlavním cílem odborné praxe je naučit žáky aplikovat získané odborné vědomosti, dovednosti
a návyky při ošetřování nemocných a pracovat jako plnohodnotný člen ošetřovatelského týmu.

Výuka má formu souvislé pětitýdenní odborné praxe v měsíci květnu a v červnu. Žáci pracují na lůžkových odděleních a v ambulantní části Domažlické nemocnice, a.s. pod vedením registrovaných všeobecných sester nebo porodních asistentek, které také žáky během praxe hodnotí. Hodnocení se započítává do celkového hodnocení z OSN ve 2. pololetí školního roku. Vyučující OSN pouze provádí kontroly, při kterých sledují dodržování pravidel odborné praxe a její průběh.

Praxe je rozdělena do ranních a odpoledních směn po sedmi šedesátiminutových hodinách (pro nezletilé je pracovní doba šestihodinová). Praxe musí být splněna ve 100 %, zameškané hodiny žák nahrazuje.

Z předmětu Ošetřování nemocných žáci konají praktickou maturitní zkoušku na interním nebo chirurgickém oddělení v Domažlické nemocnici, a.s.

Předmět psychologie a komunikace poskytuje žákovi ucelený přehled o historii předmětu, o jeho vývoji, o odborných zdravotnických tématech, ale současně žáky vede k osvojování a rozvíjení odborných znalostí a praktických dovedností v komunikaci a v péči o nemocné během celého čtyřletého studia. Formuje tak vztah žáků ke zdravotnickému povolání, rozvíjí jejich profesi i sociální kompetence. Na modelových situacích se žáci učí komunikovat s nemocnými různého typu onemocnění, povahy, s problémovými pacienty, nadřízenými, spolupracovníky i s jejich okolím a osvojují si zásady týmové práce. Pozornost je také věnována osobnostnímu rozvoji žáků tak, aby byli schopni předcházet problémovým a stresovým situacím i syndromu vyhoření. Obsahový okruh učiva předmětu psychologie a komunikace rovněž formuje postoje a chování žáků k nemocným, zdravotně nebo sociálně handicapovaným osobám i k osobám z jiného jazykového či kulturního prostředí tak, aby uměli respektovat jejich práva.