Školská rada

Činnost školské rady se řídí podle ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda školské rady svolává její zasedání a navrhuje program jejího jednání. Zasedání školské rady jsou neveřejná

Činnosti školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady:

Zástupce zřizovatele

 • Jaroslav Sokol
 • Mgr. Ladislav Harvánek

Zástupce pedagogů SOŠ

 • Mgr. Kristina Bendová

Zástupce pedagogů VOŠ

 • PhDr. Ivana Fröhlichová

Zástupce zletilých žáků SOŠ

 • Eva Svobodová

Zástupce studentů VOŠ

 • Kristýna Koubová