Návrh partnerství mezi VOŠ, OA a SZŠ Domažlice a Staatliche Realschule, Furth im Wald

cz

Stránky Staatliche Realschule, Furth im Wald zde

cz          de

Název projektu:

Tvorba společných webových stránek

Manager projektu:

Mgr. Věra Prantlová

Koordinátoři:

 

Mgr. Kristina Bendová – vyučující německého jazyka

Veronika Němcová – vyučující německého jazyka

Ing. Jan Řezníček – vyučující ICT

Stručný obsah projektu:

Projekt bude probíhat ve třech fázích. V první fázi bude vytvořena společná chatovací místnost, do které prostřednictvím chatu budou vstupovat jednotliví účastníci projektu (maximálně skupina o 15 studentech) a diskutovat na předem zadaná témata např. škola – její historické vývojové fáze, vnější aktivity školy, moje koníčky a volný čas, cestování, rodina, nákupy, restaurace, počasí, historie Domažlic a Furthu, zajímavé lokality Čech a Německa, turisticky nejnavštěvovanější místa Čech a Německa, rozvoj cyklostezek v Česko-Bavorském regionu, můj nejoblíbenější předmět a další.

Druhá fáze projektu by se zabývala vlastní tvorbou webových stránek, kde by byl zahrnut nejenom vývoj obou škol, současnost a vnější školní aktivity, ale i zajímavosti města Domažlic a města Furthu, včetně aktivit Městského úřadu Domažlic a Furthu. Obsah webových stránek bude průběžně doplňován a rozšiřován.

Třetí fáze projektu bude založena na dvou výměnných setkání (jedno na území Čech a druhé na území SRN), při kterém budou mezi jednotlivci vyměněny e-mailové adresy a nastane možnost další komunikace i mimo školu. Vhodné by bylo spolupracovat pomocí ICQ a Skype.

Cíle projektu:

 • motivace studentů netradičním a zajímavým projektem
 • využití informačních a komunikačních technologií
 • zlepšení znalostí cizího jazyka
 • rozvoj spolupráce v rámci své školy, mezi školami a mezi předměty
 • poznat vzdělávací systémy jiné evropské země
 • rozšířit si znalosti o jiných kulturách a zvycích
 • představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, institucím školské správy, městu Domažlice, pracovnímu úřadu, odboru školství krajského úřadu

Zdroje projektu:

Projekt by byl realizován v rámci aktivity eTwinning („e” jako elektronické, evropské a „twinning” jako párování, síťování), která je zaměřena na podporu spolupráce žáků, studentů a učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami.

Finanční zdroje projektu:

 • vzdělávací programy Národní agentury pro evropské vzdělávací programy NAEP – eTwinning (státní zdroje)
 • privátní zdroje
 • město Domažlice (regionální zdroj)
 • Unie rodičů při VOŠ, OA a SZŠ Domažlice (regionální zdroj)
 • Úřad práce (regionální zdroj)

Materiálně-technické zabezpečení projektu:

 • přístupnost počítačové učebny
 • vyučující německého a českého jazyka
 • zapojeni mohou být i učitelé historie, geografie a výpočetní techniky
 • připojení školy na internet

Kritéria pro výběr zúčastněných žáků a studentů:

 • zájem jednotlivců
 • jazykové schopnosti
 • věkové složení skupiny