Obor Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Tento obor je důsledně ekonomicky zaměřený, studijně náročný a profesně velmi atraktivní. Díky více než padesátiletým zkušenostem a zkušenému pedagogickému sboru poskytujeme velmi kvalitní vzdělání, které oceňuje nejen podnikatelská veřejnost, ale na které ukazují také výsledky našich žáků v dalším vzdělávání na VŠ.

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů, kterými navazujeme na základní školu, jsou již od prvního ročníku zastoupeny odborné předměty (viz Učební plány). V průběhu 4leté výuky se pedagogický sbor zaměřuje na několik priorit:

 1. Především se snažíme připravit dobrého odborníka v oblasti ekonomiky. Je zřejmé, že i po škole bude muset mnohý absolvent dalším studiem reagovat na aktuální změny ve své profesi. Škola vytvoří ucelený soubor základních vědomostí, na kterém budou absolventi v budoucnosti stavět a který budou dál rozvíjet. Předměty, profilující odbornost tohoto oboru, jsou: Ekonomika, Účetnictví, Právo, Písemná a elektronická komunikace, Fiktivní firma, Marketing a Management.
 2. Druhou oblastí, na niž dáváme důraz, je výuka cizích jazyků. Vstupem do EU se podstatně rozšířil prostor trhu práce pro absolventy naší školy. Každý žák se učí dva cizí jazyky – AJ, NEJ- v rozsahu 3 hodin týdně po celé 4 roky. Ve 3. a 4. ročníku je ještě výuka rozšířena o konverzace v AJ a NEJ. Škola má pro výuku jazykovou učebnu vybavenou moderní technikou.
 3. Značná dotace učebních hodin je věnována předmětu Cestovní ruch. To je dnes velmi dynamicky se rozvíjející obor a stává se jedním z hlavních zaměstnavatelů na trhu práce, který zasahuje do všech oblastí našeho života. Na tento trend reaguje i naše škola a umožňuje žákům v oboru Obchodní akademie si v průběhu třetího ročníku vykonat zkoušku, po jejímž úspěšném absolvování získají „Osvědčení pro výkon činnosti průvodce v cestovním ruchu“. Tato zkouška prověří žáky nejen z teoretických znalostí cestovního ruchu (geografie CR, dějiny kultury, služby v CR, průvodcovské činnosti atd.), ale i v řešení modelových situací, se kterými se mohou jako průvodci setkat. Na základě tohoto osvědčení mohou pak žáci či absolventi provozovat průvodcovskou činnost v cestovních kancelářích a po doplnění dalších jazykových zkoušek mohou na dnešním trhu práce najít dobré uplatnění.
 4. Velkou pozornost věnujeme též výuce počítačových předmětů. Reagujeme tím na požadavky trhu práce. Výuka probíhá od 1. ročníku 2 hodiny týdně, kdy probíhá výuka Wordu, Excelu, PowerPointu, zpracování a úprava fotografií a tvorba www stránek. Protože dochází k prudkému rozvoji a nárůstu hodin, kdy žák pracuje s počítačem, má škola zbudované čtyři učebny vybavené nejmodernějšími počítači a další tři multifunkční učebny.
 5. Předmět Písemná a elektronická komunikace nahradil původní předmět Obchodní korespondence. Ve 3. ročníku mohou žáci složit Státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici, která se skládá z desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a vypracování obchodního dopisu a tabulky podle dispozic v časovém intervalu 90 minut, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností.
 6. Znalosti a dovednosti z odborných předmětů žáci využijí v předmětu Fiktivní firma (ve 3. a 4. ročníku). V tomto předmětu dochází k propojení teoretických znalostí s prostředím v reálných firmách. Žáci se učí plnit konkrétní role ve firmě, rozhodovat se a nést odpovědnost za rozhodnutí.

Výuka je organizována formou denního čtyřletého vzdělávání. Je určena pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Typickými činnostmi, kterými se žáci zabývají, jsou činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu, činnosti spojené se získáváním a zpracováním informací (včetně využití počítačů), marketingové činnosti v tuzemsku i v zahraničí, kvalifikované sekretářské a korespondenční práce (včetně styku se zahraničními partnery) atd.

Součástí vzdělávání je učební a odborná praxe. Cílem praxe je, aby žáci byli schopni aplikovat znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti hospodářské praxe, včetně oblasti samostatného podnikání. Žáci provádějí jednoduché pracovní úkony související s výrobní a ekonomickou činností podniků.

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, ve státní a veřejné správě, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, v cestovním ruchu a dalších službách.

Absolventi oboru jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru Obchodní akademie najde uplatnění zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Nejčastěji se jedná o povolání ekonoma, mzdového referenta, účetního, administrativního pracovníka, asistenta, organizačního pracovníka, personalisty, pracovníka marketingu, cestovního ruchu, obchodního referenta apod.

Absolvent je také připraven na to, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má současně vytvořeny předpoklady k tomu, aby rozvíjel svoje podnikatelské aktivity.

Způsob ukončení vzdělávání

Studium oboru Obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Skladbu povinných i nepovinných zkoušek profilové části určuje ředitel školy.

Povinné zkoušky profilové části tvoří:

 • praktická maturitní zkouška (písemná forma)
 • ekonomika (ústní forma)
 • účetnictví (ústní forma).

Nepovinné zkoušky jsou:

německý jazyk, anglický jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, informačně technologický základ a cestovní ruch.

Odborné předměty

V předmětu ITE se žáci naučí ovládat MS Office – kancelářský software, jehož součástí je textový a tabulkový procesor, prezentační program, databázový systém a osobní pošta.

Další náplní tohoto vyučovacího předmětu jsou:

 • základy práce s PC, správa souborů
 • práce s internetem, komunikace
 • grafika – úprava digitálních fotografií
 • tvorba vlastního webu

Umět psát všemi deseti prsty je velmi užitečná dovednost. Znamená, že můžete psát bez nutnosti sledovat klávesnici a hledat písmena. Práce je pak daleko rychlejší a efektivnější, nemusíte neustále přeostřovat zrak, to znamená, že šetříte oči, sklánět a zvedat hlavu (šetříte krční páteř) a hlavně nezapomenete důležitou myšlenku, kterou jste již vymysleli a při hledání písmenka byste ji zapomněli. Navíc ovládání klávesnice hmatovou metodou patří v dnešní době k základní počítačové gramotnosti.

Státní zkouška z grafických disciplín

Škola umožňuje žákům vykonat státní zkoušku z grafických disciplín, která dokládá znalost a dovednost z písemné komunikace. Zkouška se skládá z opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, tabulky a obchodního dopisu, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky. Touto zkouškou uchazeč prokazuje schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu s přesností alespoň 99,5 procent a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem. Jejím absolvováním pomáhá žákům s uplatněním na trhu práce.

Hlavním cílem předmětu Ekonomika je seznámení žáků s podstatou fungování tržní ekonomiky, získání přehledu o principech hospodaření, založení a fungování firem a o jejich finančním hospodaření, majetkové a kapitálové struktuře a personální činnosti a marketingu.

Dalším cílem předmětu je také pochopení fungování finančního trhu a seznámení se s jeho    produkty, nástroji centrální banky, státního rozpočtu a daní. Vše je propojováno s úlohou hospodářské politiky, s poznatky o národním hospodářství, EU a mezinárodním obchodu.

Žáky tyto znalosti připravují jak na podnikání, tak i na práci v ziskovém či neziskovém sektoru.

Právo je jedním z nejdůležitějších praktických oborů, kterému se každý člověk může a měl by učit, neboť ve větší či menší míře se s právem během života setká každý z nás.

Cílem studia tohoto předmětu není poskytnou detailní přehled všech právních oblastí, ale seznámit se s důležitými základy právního systému ČR, tak aby se studenti dokázali orientovat v běžných právních situacích a v těch složitějších, aby si dokázali uvědomit včas potřebu řešit záležitost v rámci odborné právní pomoci.

V průběhu studia tohoto předmětu student získává dovednosti a návyky potřebné k vedení účetnictví, naučí se orientovat v účetní legislativě a daňových zákonech. Cílem je nejen získat teoretické poznatky vycházející ze současného stavu účetnictví, ale také je umět odborně aplikovat a zvládnout praktické zpracování účetnictví od vyhotovení a zaúčtování prvotních účetních dokladů až po účetní uzávěrku a sestavení výkazů účetní závěrky. Účetnictví je praktickou dovedností, kterou někdy využije každý z nás, ať už se rozhodne v budoucnu podnikat či ne.  

Statistika je univerzálním nástrojem využívaným v mnoha vědních oborech k provádění různých šetření a vyvozování potřebných závěrů.

Výuka předmětu Statistika na oboru Obchodní akademie poskytuje přehled o hlavních ukazatelích, výpočtech, postupech a metodách statistiky, které se používají při řešení problémů v různých oblastech zpracování dat a informací. Studenti jsou seznámeni s organizací státní statistické služby, kterou hlavně vykonává Český statistický úřad.

Cílem předmětu cestovní ruch v 1. ročníku je upevnit si základy geografie, práce s mapou a internetem pro získání základních znalostí a přehledu pro geografii turismu v České republice a v evropských zemích. Žáci se seznamují podrobněji s Českou republikou, jejími přírodními a kulturními atraktivitami a ty pak specifikují podrobně v jednotlivých oblastech ČR. Seznamují se také s geografií a cestovním ruchem jednotlivých evropských států a samostatně pak vypracovávají seminární práci na cestovní ruch určitého evropského státu.

Ve 2. a 3. ročníku se studenti seznamují s problematikou cestovního ruchu jak na teoretickém základě, tak i v praktickém provádění služeb v cestovním ruchu a řešení konkrétních modelových situací. Výstupem jejich znalostí je pak dokázat zajistit a zrealizovat jednotlivé služby v CR, komplexně je propojit a vytvořit produkt CR, tedy zájezd po ČR. Tento zájezd pak umět obhájit a z hlediska průvodce předvést.

Všechny tyto znalosti pak žáci využijí při průvodcovských zkouškách, kde musí znát nejen geografické znalosti z CR v ČR a jiných evropských států, ale i techniku jednotlivých služeb v CR, základy ekonomiky a marketingu v CR a v neposlední řadě znalosti z předmětu základy dějin kultury a architektury. Tuto zkoušku je možno vykonat na konci třetího ročníku a získat tak Osvědčení o průvodcovské činnosti.

Ukázky prací žáků

Předmět dějiny kultury a architektury se vyučuje ve 3. ročníku a má studenty seznámit s vývojem kultury a architektury v jednotlivých historických obdobích. Studenti se seznamují a opakují si významné historické mezníky vývoje společnosti a s tím související vývoj architektury a historických slohů. Cílem předmětu je získat určitý historický přehled vývoje architektonických slohů, jejich hlavních znaků a lokalizace v České republice a Evropě.

Marketing seznámí žáka s procesem řízení, který zajišťuje plnění cílů firmy, podniku nebo organizace, je klíčem k úspěchu každého obchodu a podnikání.

Management přinese informace o tom, jak efektivně dosáhnout zvolených cílů. Hlavní činností manažerů je vedení.

Předmět FF shrnuje praktické znalosti a dovednosti z ekonomiky, marketingu, managementu, účetnictví a obchodní korespondence. Žáci si vytvoří FF, jako by zakládali skutečnou společnost s ručením omezeným, přihlásí se na FÚ a rozdělí si mezi sebou úkoly, mezi které patří:

 • tvorba katalogů, vizitek, loga, prezentací
 • obchodování s fiktivními firmami z celé ČR přes internet a na veletrzích
 • fakturace, platby přes účet
 • výpočet a výplata mezd, odvod sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmu
 • evidence nákladů, výnosů a zisku (ztráty)
 • podání daňového přiznání

Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost a zlepšovat své odborné znalosti.