Historie školy

Historie Obchodní akademie

V roce 1952 ukončila svoji činnost státní škola pro lesní hajné. Tímto rozhodnutím přešel celý majetek včetně arboreta na nově zřízenou Zemědělskou technickou školu, jejímž ředitelem byl jmenován Ing. Augustin Brázda. V prvních letech nebyl zaveden žádný čtyřletý obor s maturitou. Doba, v níž se rozbíhala kolektivizace zemědělství, si vyžadovala rychle vyškolené pracovníky a to byl úkol nově vzniklé školy. Vychovávala účetní a odborníky pro zemědělskou prvovýrobu. Čtyřletý obor s maturitou – ekonomika zemědělství zahájil svoji činnost 1. 9. 1956. Během uplynulých let doznal výrazných změn, které odpovídají ekonomickému a politickému vývoji naší společnosti. Počátkem 60. let byl pedagogický sbor stabilizován a díky jeho vysoké odborné úrovni a obětavé učitelské práci si škola získala ve velmi krátké době dobrou prestiž a uznání veřejnosti, a to i za hranicemi domažlického regionu. O dobrou práci školy a její zviditelnění se nejvíce zasloužil ředitel Ing. Blahoslav Jára v letech 1960 – 1970. Byl v pravém slova smyslu vůdčí osobností, rozeným učitelem, rétorikem a pracovitým člověkem. Dal dobrý základ tradici naší školy, určil směr jejího dalšího vývoje. Udržet a zvyšovat dobrou úroveň je ctí i cílem současného profesorského sboru. Uvědomujeme si profesionální odpovědnost za odbornou i morální připravenost našich absolventů, kteří se velmi dobře orientují na vysokých školách i ve složitých podmínkách ekonomické praxe.

Historie Střední zdravotnické školy

Škola byla založena v poválečných letech v roce 1949, kdy byla potřeba připravit střední zdravotnický personál nejen pro domažlický region, ale i pro vzdálenější okolí. V době svého vzniku nesla škola název Vyšší zdravotnická š kola a byla tříletá. V roce 1954 se změnil název na Zdravotnickou školu v Domažlicích a délka studia byla prodloužena na čtyři roky. Od té doby škola vychovala stovky absolventů pracujících v mnoha zdravotnických zařízeních v nejrůznějších profesních pozicích. V průběhu let existence školy se měnil i název oboru. Dlouhá léta nesl název zdravotní sestry. V 70. letech zde studovaly i dětské sestry, později byly oba obory zahrnuty pod společný název Všeobecná sestra. V září 2004 byla zde – stejně jako na všech zdravotnických školách – zahájena výuka zdravotnických asistentů a vzdělávání všeobecných sester přešlo na vyšší typ studia. Za 60 let prošly školou stovky absolventek a v posledních letech i absolventů. Působilo zde mnoho významných pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů i specialistů z řad zdravotníků, především lékařů a sester – učitelek ošetřovatelství, které přenášely na své žáky odborné znalosti, dovednosti a laskavý přístup k nemocným. První ředitelkou zdravotnické školy byla Marie Hauftová. Tu ve funkci vystřídala od 1.února 1954 Anežka Kocourová – Sýkorová, která řídila školu celých dvacet let. V roce 1974 se stal ředitelem školy nezapomenutelný pedagog PhDr. Josef Kotal a po jeho odchodu do penze v roce 1982 se stala ředitelkou školy PhDr. Jana Pretlová – Drmotová. V roce 1992 se ujala postu ředitelky MUDr. Jiřina Pabiánová. Přestože zdravotnická škola měla v Domažlicích dlouholetou tradici, byla její existence v roce 1998 z důvodu optimalizačního procesu vážně ohrožena. V té době Školský úřad v Domažlicích oslovil Obchodní akademii v Domažlicích, zda by byla ochotna sloučit se se zdravotnickou školou. I když tehdejší ředitelka obchodní akademie Ing. Anna Fořtová věděla, že sloučení škol nebude jednoduché, souhlasila. Vždycky říkala: ” Nedovedu si představit, že by škola, která vzdělává budoucí sestřičky, zanikla, neboť jejich práci uznávám a obdivuji.” Ke sloučení došlo k 1. červenci 1998, zdravotnická škola se stala součástí komplexu škol, který nese název Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích. Ředitelkou školy se tak stala Ing. Anna Fořtová. Od roku 2000 byl ředitelem školy Ing. Jan Sladký, který odešel v roce 2009 do penze a od 1. září 2009 je ředitelkou školy Mgr. Věra Prantlová. Ve škole pracovala celá řada pedagogických osobností, na které žáci nezapomínají, a mnohé z nich pracovaly ve škole až do svého odchodu do penze. Škola spolupracuje v rámci výuky nejen s Domažlickou nemocnicí, a. s., ale i s ostatními zdravotnickými zařízeními, městským úřadem, městským kulturním střediskem, ČČK, VZP a sportovními organizacemi a některými školami na Domažlicku. Je potěšitelné, že převážná část absolventek a absolventů pracuje ve zdravotnictví a váží si toho, že mohli studovat právě na této škole. Práce sester vyžaduje hodně obětavosti a odříkání, ale troufám si říci – po více než třiceti letech práce v tomto oboru, že velkou odměnou je pro nás ocenění a vděk pacientů. Ze srdce děkuji všem, kteří mají tuto školu rádi a podporují ji. K 60. výročí založení Střední zdravotnické školy v Domažlicích v roce 2010 zavzpomínala PhDr. Hana Šťastná, zástupce ředitele pro obor Zdravotnický asistent.

Naše škola prošla vývojem, ve kterém můžeme uvést tyto historické mezníky:

1. září 2015
Zahájena výuka oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Zahájena výuka oboru Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě pro školní rok 2015/2016.

1. září 2015
Akreditace pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

MŠMT udělilo akreditaci dalšímu oboru VOŠ - Diplomovaná všeobecná sestra ve formě denní a kombinované. Došlo k reakreditaci původního oboru Sociální proce v denní a nově i v kombinované formě. Platnost akreditací je opět 6 let.

1. září 2010
Obor Informatika v ekonomice nahrazen oborem Informační technologie

Obor Informatika v ekonomice byl od roku 2010 nahrazen oborem Informační technologie. Tento obor spolu s oborem Zdravotnický asistent zahájil výuku dle Školního vzdělávacího programu.

1. září 2009
Zahájení výuky podle ŠVP

Zahájena výuka oboru Obchodní akademie podle Školního vzdělávacího programu.

1. září 2009
Akreditace pro obor Sociální práce

Škola získává platnou akreditaci MŠMT pro obor Sociální práce v denní a dálkové formě (platnost 6 let).

31. srpna 2009
Zrušeny učební osnovy pro VOŠ i SOŠ

Zrušeny učební osnovy pro VOŠ i SOŠ, výuka střední školy začíná probíhat podle rámcových vzdělávacích programů stanovených MŠMT. Pro jednotlivé obory jsou vytvářeny tzv. Školní vzdělávací programy, které postupně nahrazují původní osnovy na jednotlivých oborech.

1. září 2005
Zřízení nového studijního oboru Informatika v ekonomice

Ministerstvem školství byl povolen nový studijní obor informatika v ekonomice. Prvním třídním profesorem na tomto oboru Ing. Zdeněk Kubalík.

1. září 2004
Obor Všeobecná sestra nahrazen oborem Zdravotnický asistent

Obor všeobecná setra byl nahrazen oborem zdravotnický asistent. Ke změně dochází na všech středních zdravotnických školách v ČR. První třídní profesorkou na tomto oboru Mgr. Hana Hradecká

1. září 2001
Zřizovatelem školy stává Krajský úřad Plzeňského kraje

V souvislosti s novým státoprávním uspořádáním České republiky se zřizovatelem školy stává Krajský úřad Plzeňského kraje. Do té doby byly školy řízeny systémem Školských úřadů na okresních úrovních.

1. září 1998
Sloučení VOŠ a Obchodní akademie se Střední zdravotnickou školou

V rámci optimalizace provedeno sloučení VOŠ a Obchodní akademie se Střední zdravotnickou školou.

1. září 1997
Zřízení Vyšší odborné školy

Z rozhodnutí MŠMT ČR povoleno zřízení Vyšší odborné školy s oborem Sociální práce.

1. září 1995
Otevření dvouletého pomaturitního studia

Otevřeno dvouleté pomaturitní studium Sociálně právní činnost.

1. září 1993
Škola ustanovena jako obchodní akademie

Škola s právní subjektivitou a zřizovací listinou MŠMT ČR ustanovena jako obchodní akademie s oborem: – klasická obchodní akademie – ekonomika zemědělství (podnikání a služby)

1. září 1990
Změny po sametové revoluci

Po sametové revoluci došlo k nejvýznamnějším změnám středního školství. Oboru ekonomika zemědělství byl vrácen název Střední zemědělská škola, obor ekonomika zemědělství se zaměřením na podnikání a služby. Obor všeobecná ekonomika byl přejmenován na Obchodní akademii. Změny doznaly i učební plány a učební osnovy.

1. září 1984
Změna názvu školy na Střední ekonomická (SEŠ)

Tímto rokem byla realizována nová čsl. výchovně vzdělávací soustava. Název školy byl změněn na Střední ekonomická (SEŠ) se dvěma obory: 1) ekonomika zemědělství (EZ) 2) všeobecná ekonomika (VE)

1. září 1976
Elokované dvouleté studium

Elokované dvouleté studium SEŠ Klatovy – Hospodářská administrativa. Studium ukončeno v roce 1979.

1. září 1968
Otevření dvouleté dívčí školy

Otevřena dvouletá dívčí odborná škola (DOŠ), která vychovávala dívky pro administrativní práce a práce v domácnosti. Studium ukončeno v roce 1972.

1. září 1957
Otevření dvouletého nástavbového studia

Otevřeno dvouleté nástavbové odborné studium pro absolventy středních škol (všeobecného zaměření - tehdejší jedenáctiletky a dvanáctiletky). Tato forma studia byla ukončena v roce 1962.

1. září 1956
Zahájení činnosti školy

Zahájení činnosti zemědělské technické školy obor Ekonomika zemědělství (zkratka SZTŠe).