Obor Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon různorodých činností z oblasti informačních technologií. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT , využíval adekvátní zdroje informací a efektivně pracoval s informacemi. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

V průběhu 4leté výuky se pedagogický sbor zaměřuje na několik priorit:

 1. Především se snažíme připravit dobrého odborníka v oblasti informačních technologií. Je zřejmé, že i po škole bude muset mnohý absolvent dalším studiem reagovat na aktuální změny ve své profesi. Škola vytvoří ucelený soubor základních vědomostí, na kterém budou absolventi v budoucnosti stavět a který budou dál rozvíjet. Předměty, profilující odbornost tohoto oboru jsou: Hardware (základní informace o struktuře počítače), Programování, Webové technologie (tvorba statických a dynamických webových stránek, Grafika a multimedia (zpracování grafických objektů, fotografií a videa), Aplikace na PC (komplexní znalost programu Word, Excel, ACCESS), Počítačové sítě (návrh a realizace počítačových sítí), Operační systémy, Zpracování dokumentů na PC, Ekonomika, Účetnictví. Znalosti z odborných předmětů se uplatní a propojí v předmětu Fiktivní firma.
 2. Další oblastí, na niž dáváme důraz, je výuka cizích jazyků. Vstupem do EU se podstatně rozšířil prostor trhu práce pro absolventy naší školy. Každý žák se učí dva cizí jazyky – AJ, NEJ- v rozsahu 3 hodin týdně po celé 4 roky. V druhém ročníku je zařazen předmět Technická angličtina a ve 4. ročníku je ještě výuka rozšířena o konverzace v AJ nebo NEJ. Škola má pro výuku jazykovou učebnu vybavenou moderní technikou.
 3. Předmět Zpracování dokumentů naučí žáka psát všemi deseti prsty, základům obchodní korespondence a ve 3. ročníku mohou žáci složit Státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. Ta se skládá z desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností.

Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit na pozicích technika IT, správce operačních systémů a správce aplikací, administrátora počítačových sítí, ve funkci programátorů, správců databázových informačních systémů nebo v pozicích grafiků, webkodérů a webdesignerů. Absolvent může pracovat ve firmách zabývajících se vývojem aplikací (zejména ekonomických aplikací), organizací a správou dat, tvorbou a správou webových stránek, v grafických studiích a ve firmách pro softwarovou podporu.

Má možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Od prvního ročníku probíhají přípravy na státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici PC.

Způsob ukončení vzdělávání

Studium oboru Informační technologie je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Skladbu povinných i nepovinných zkoušek profilové části určuje ředitel školy.

Povinné zkoušky profilové části tvoří:

 • praktická maturitní zkouška (písemná forma)
 • ekonomika (ústní forma)
 • a počítačové systémy (ústní forma)

Nepovinné zkoušky jsou:

německý jazyk, anglický jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ a informačně technologický základ.

Odborné předměty

Předmět Aplikace na PC (zkratka APC) se na oboru Informační technologie vyučuje ve dvou hodinách týdně po celou dobu studia, tedy ve všech čtyřech ročnících. Cílem tohoto předmětu je naučit žáky pokročilému užití aplikačních programů, jejich instalaci a konfiguraci. Důraz je kladen na kancelářský a komunikační software a software pro práci s multimédii.

1. ročník

V prvním ročníku si žáci osvojí základní dovednosti při práci v operačním systému a organizaci dat na disku, tedy práci se soubory a složkami. Vyzkouší si též práci s nejpoužívanějšími souborovými manažery.

Po zvládnutí těchto základních činností, nutných pro veškerou další výuku i pro běžnou práci na PC, se žáci seznámí se základy textových editorů a tabulkových kalkulátorů. V textovém editoru se naučí efektivně editovat dokument pomocí základních funkcí, vhodně používat odrážky a číslování, uspořádat text do sloupců, používat tabulky v textu a v neposlední řadě také nastavit dokument pro tisk. V tabulkovém procesoru se žák seznámí s principem činnosti tohoto software, naučí se vytvořit a editovat jednoduchou tabulku, používat základní vzorce a funkce ve výpočtech a vytvořit graf z předem připravené tabulky. Samozřejmostí je opět nastavení dokumentu pro tisk.

apc

První ročník je zakončen tematickým okruhem s názvem Archivace dat. Zde se žák seznámí s významem a s různými metodami archivace, naučí se vhodně zkomprimovat a zálohovat data na PC.

2. ročník

Začátkem druhého ročníku se žáci seznámí s nejpoužívanějšími grafickými editory. Naučí se základní techniky při práci s vektorovými i rastrovými grafickými editory, na které pak mohou navázat ve volitelném předmětu Grafika a multimédia, který si mohou zvolit ve 3. ročníku studia.

Poté navážeme na znalosti textových editorů a tabulkových procesorů z prvního ročníku. V textovém editoru se naučíme vytvářet složitější tabulky, pracovat s objekty, grafy, vytvořit si vlastní šablonu atd. V tabulkovém procesoru se žák seznámí se složitějšími vzorci a funkcemi, naučí se používat podmíněné formátování, styly a vytvářet složitější typy grafů.

Závěr druhého ročníku je věnován prezentačním programům. Žák se naučí správným zásadám při vytváření prezentace, které pak dovede aplikovat v praxi.

3. ročník

Třetí ročník je zaměřen pouze na textové editory a tabulkové procesory. Je to zároveň poslední ročník, kde se programům tohoto druhu žáci věnují, tudíž se v tomto ročníku naučí ty nejpokročilejší funkce, které oba tyto programy nabízejí.

V textovém editoru se jedná např. o tvorbu a formátování oddílů, automatickou tvorbu obsahu, hromadnou korespondenci, tvorbu maker a mnoho dalšího. V tabulkovém procesoru se v tomto ročníku zaměřujeme především na tvorbu databází a práci s nimi (včetně kontingenčních tabulek), dále pak tvorbu formulářů pomocí ovládacích prvků. V závěru ročníku se žáci naučí vytvořit vlastní makro, které vede k výraznému ulehčení práce.

4. ročník

Čtvrtý ročník je zaměřen pouze na práci v databázovém software. Vzhledem k obtížnosti obsluhy těchto programů je jim věnován celý ročník. Žáci se nejprve seznámí s jejich prostředím, poté se naučí vytvářet (zpočátku) jednodušší databáze. Postupně se naučí využívat další funkce, které databázové programy nabízejí. Mezi tyto funkce patří např. tvorba relací, dále pak dotazy, formuláře, tvorba sestav atd.

Předmět grafika na PC je na oboru Informační technologie vyučován v 1. a 2. ročníku. V prvním ročníku se učíme pracovat s rastrovou grafikou, věnujeme se tedy především pořizování a následné úpravě digitálních fotografií. Žáci mají v průběhu studia možnost absolvlvat exkurze se zaměřením právě na fotografování. Druhý ročník je pak zaměřen na vektorovou grafiku, tedy tvorbu plakátů, vizitek, log, ilustrací, animovaných komiksů atd.

Ukázky fotografií z exkurzí

Ukázky fotografií z ročníkových prací

wet

Cílem předmětu je seznámit žáka se způsoby tvorby webových stránek.

V prvním ročníku se žáci naučí vytvářet statické webové stránky. Naučí se vytvářet obsah webových stránek pomocí značkovacího jazyka HTML, tento obsah následně zformátuje pomocí stylovacího jazyka CSS. Žáci postupně zvládnou do webové stránky vložit a naformátovat text, obrázky, odkazy, seznamy a tabulky. V závěru prvního ročníku proniknou do tvorby layoutů webových stránek a s tvorby navigačních nabídek. V samotném závěru vytvoří žáci v rámci dlouhodobého projektu souvislé webové stránky a zaregistrují si vlastní doménu na internetu, na kterou si budou moci své stránky uložit. V předmětu se seznámíme s prvky nejnovějších verzí jazyků HTML5 a CSS3.

Druhý ročník je zaměřen na tvorbu dynamických webových stránek. Žák se zde nejprve naučí algoritmizovat jednoduché úlohy pomocí vývojových diagramů, následně se seznámí se základy skriptovacího jazyka PHP a s databázemi MySQL, které využije pro tvorbu interaktivních webových stránek obsahujících formuláře obsluhované samotným uživatelem.

Na tento povinný předmět navazuje volitelný předmět WebDesign, který si žáci mohou zvolit od 3. ročníku.

Ukázky prací žáků

Níže uvedené ukázky webových stránek jsou výsledkem práce na souvislém projektu, který řeší žáci začátkem druhého ročníku na předmětu Webové technologie. Pro zobrazení kompletních webových stránek klikněte na obrázek s náhledem.

Kamil Rubáš – Fast Food

vanek

Tomáš Barna – Pivovar Domažlice

barna

Lukáš Dohnal – Underground Craft

dohnal

Milan Konop – Energoprosafe

konop

Vojtěhc Paroubek – Bezpečnostní agentura SECTOR 8

paroubek

Cílem obsahového okruhu je seznámit žáka s problematikou grafiky a multimédií. Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností. Žák bude připraven navrhovat a realizovat návrhy za použití grafiky a multimédií. Naučí se pracovat s vektorovou i rastrovou grafikou, používat a upravovat video a audio formáty. Vzájemně tyto multimediální formáty propojovat, konvertovat a archivovat, dále pak vytvářet výsledná multimédia připravené k prezentaci a propagaci.

Ukázky prací žáků

Cílem volitelného předmětu WebDesign je seznámit žáka s moderními způsoby tvorby webových stránek. Ve třetím ročníku se žák naučí doplnit webové stránky o skripty probíhající na straně klienta, konkrétně o skripty psané v jazyku JavaScript. Těmito skripty bude také zpracovávat data z formulářových prvků zadaná uživatelem. Druhá polovina třetího ročníku je věnována tvorbě a správě webových stránek v redakčním systému. Žáci pochopí základní principy redakčních systému, naučí se redakční systém nainstalovat a nastavit, nainstalovat do RS šablonu a osvojí si nutné postupy pro správu webových stránek v tomto systému. Naučí se pracovat s články, obrázky, vytvořit strukturu stránky pomocí nabídek a využívat vestavěné i doplňkové moduly. Ve čtvrtém ročníku se žáci naučí ovládat složitější postupy práce v redakčním systému včetně modifikace šablony. Na začátku se seznámí se správou uživatelů a s možností úpravy webových stránek právě samotnými uživateli pomocí webového rozhraní. Následně si žáci upraví standardní šablonu redakčního systému a změní tak vzhled webových stránek dle vlastní fantazie, popř. dle zadaných požadavků. Závěr předmětu je věnován úvodu do tvorby e-shopu v redakčním systému. Není výjimkou, že v rámci tohoto předmětu vznikají také webové stránky pro reálné firmy či organizace.
zastodeset pkbastar
kapela Zastodeset Projekční kancelář Baštář

Cílem obsahového okruhu je seznámit žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých komponent počítače a jejich vzájemným propojením. Žák se naučí navrhovat a sestavovat osobní počítače s ohledem k požadovanému účelu jejich použití, bude schopen připojit periferní zařízení k počítači, udržovat je v provozuschopném stavu, doplňovat spotřební materiál, provádět servis zařízení a drobné opravy. Žák se naučí diagnostikovat hardwarové komponenty a zařízení. Žák vybere vhodná síťová zařízení pro počítačovou síť. Žák je veden k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cílem je seznámit žáka s širokou problematikou operačních systémů. Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností při jejich instalaci, konfiguraci a správě. Žák bude seznámen se vznikem a vývojem operačních systémů a se souborovými systémy. Prakticky se seznámí s prací v příkazové řádce, nastavování BIOSu, antivirovou ochranou a zálohováním dat. Dále se blíže zaměří na operační systémy Windows a Linux.

Výuka probíhá dvě hodiny týdně ve 2., 3. i 4. ročníku.

2 ročník:

 • Vývoj operačních systémů
 • Obecná struktura operačního systému
 • Požadavky na operační systém
 • Souborový systém
 • Práce v příkazové řádce
 • BIOS a jeho nastavení
 • Antivirová ochrana
 • Operační systémy s grafickým rozhraním

3. ročník

 • Operační systém Linux

4. ročník

 • Zálohování dat
 • Síťové operační systémy
 • Další vývoj operačních systémů

Cílem je seznámit žáka s výhodami sítí, s jednotlivými prvky sítí, typy a standardy síťového softwaru, jednotlivými topologiemi sítí a principy komunikace v síti.

Žák se naučí navrhovat a realizovat jednoduchou počítačovou síť s využitím aktivních a pasivních prvků, nakonfigurovat a připojit počítač k lokální síti i k síti Internet. Dále zvládne principy adresace a routování v počítačových sítích a naučí se využívat bezdrátové technologie. Žák je připraven zajistit bezpečnou komunikaci a umí identifikovat a odstraňovat běžné závady v síti.

Výuka probíhá dvě hodiny týdně ve 3. i 4. ročníku.

3. ročník

 • Úvod do sítí
 • Komunikace v sítích
 • Pasivní prvky
 • Aktivní prvky
 • Návrh a realizace jednoduché sítě
 • Adresace v síti

4. ročník

 • Bezdrátové sítě WIFI
 • Připojení k síti Internet
 • Připojení počítače k lokální síti
 • Routování mezi sítěmi
 • Bezpečnost v počítačových sítích
 • Diagnostika počítačové sítě

Předmět programování je povinný předmět pro 3. a 4. ročník oboru IT. Vyučuje se v odborné učebně za dotace 2 hodin týdně. Metoda výuky je prezenční pomocí blended learningu.

Cílem předmětu je seznámit a naučit studenta přemýšlet jako programátor a orientovat se v programovacím jazyku JAVA. Studenti se pohybují ve vývojovém prostředí, ale dokáží programovat i v jiných běžně dostupných aplikacích. Student po skončení studia dokáže analyzovat problém, navrhnout algoritmus řešení a následně jej naprogramovat a implementovat.

pro

Projekty

Plugin do FireFoxu a robotická ruka

Hlavním cílem předmětu Ekonomika je seznámení žáků s podstatou fungování tržní ekonomiky, získání přehledu o principech hospodaření, založení a fungování firem a o jejich finančním hospodaření, majetkové a kapitálové struktuře a personální činnosti a marketingu.

Dalším cílem předmětu je také pochopení fungování finančního trhu a seznámení se s jeho    produkty, nástroji centrální banky, státního rozpočtu a daní. Vše je propojováno s úlohou hospodářské politiky, s poznatky o národním hospodářství, EU a mezinárodním obchodu.

Žáky tyto znalosti připravují jak na podnikání, tak i na práci v ziskovém či neziskovém sektoru.

Předmět Základy účetnictví je vyučován na oboru Informační technologie. Studenti jsou zde seznamováni s různými způsoby evidence podnikatelské činnosti.

Cílem studia je zejména vysvětlit vedení účetnictví pokud možno nejjednodušším způsobem, ale tak aby studenti pochopili podstatu dané problematiky.  Důležité věci jsou při výkladu a v příkladech často opakovány. Příklady i úlohy jsou zaměřeny na účetní případy z praxe drobných podnikatelů.

Umět psát všemi deseti prsty je velmi užitečná dovednost. Znamená, že můžete psát bez nutnosti sledovat klávesnici a hledat písmena. Práce je pak daleko rychlejší a efektivnější, nemusíte neustále přeostřovat zrak, to znamená, že šetříte oči, sklánět a zvedat hlavu (šetříte krční páteř) a hlavně nezapomenete důležitou myšlenku, kterou jste již vymysleli a při hledání písmenka byste ji zapomněli. Navíc ovládání klávesnice hmatovou metodou patří v dnešní době k základní počítačové gramotnosti.

Státní zkouška z grafických disciplín

Škola umožňuje žákům vykonat státní zkoušku z grafických disciplín, která dokládá znalost a dovednost z písemné komunikace. Zkouška se skládá z opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, tabulky a obchodního dopisu, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě části zkoušky. Touto zkouškou uchazeč prokazuje schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní a korespondenční praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu s přesností alespoň 99,5 procent a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem. Jejím absolvováním pomáhá žákům s uplatněním na trhu práce.

Předmět FF shrnuje praktické znalosti a dovednosti z ekonomiky, marketingu, managementu, účetnictví a obchodní korespondence. Žáci si vytvoří FF, jako by zakládali skutečnou společnost s ručením omezeným, přihlásí se na FÚ a rozdělí si mezi sebou úkoly, mezi které patří:

 • tvorba katalogů, vizitek, loga, prezentací
 • obchodování s fiktivními firmami z celé ČR přes internet a na veletrzích
 • fakturace, platby přes účet
 • výpočet a výplata mezd, odvod sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmu
 • evidence nákladů, výnosů a zisku (ztráty)
 • podání daňového přiznání

Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost a zlepšovat své odborné znalosti.