Obor Sociální práce a sociální pedagogika

Kód oboru: 75-32-N/01

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci s platností od 1. září 2021 do 31. srpna 2027 vzdělávacímu programu 75-32-N/01 Sociální práce, obor vzdělání 75-32-N/01 Sociální práce a sociální pedagogika, forma vzdělávání denní, kombinovaná.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji sociální politiky lze předpokládat velmi širokou škálu činnosti sociálních pracovníků, a proto je pravděpodobné, že bude docházet k určité specializaci v rámci sociální práce. Např. odliší se specialisté na poskytování dávek, specialisté na kurativu a prevenci (práci s jednotlivcem, se skupinou, s komunitou) a konečně specialisté na určité typy služeb a jejich management. Této potřebě budou odpovídat i formy a stupně vzdělání.

Vyšší odborná škola připravuje absolventy pro náročnou práci ve smyslu:

 • samostatného přístupu k řešení problémů na základě konkrétních podmínek
 • tvůrčího pojetí a řízení lidských zdrojů (rozhodující je práce s klientem, preventivní a poradenská činnost)
 • chápání co nejširších sociálně ekonomických souvislostí své práce

Absolventi mohou najít uplatnění v sociální oblasti resortu ministerstva práce a sociálních věcí, resortu zdravotnictví, sociální oblasti ministerstva spravedlnosti a sociální oblasti ministerstva vnitra. Dále mohou pracovat jako asistenti a poradci pro etnické skupiny.

Uvedený výčet představuje náročná povolání v oblasti sociálních služeb, ústavní sociální péči a sociální práci.

Podmínky přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. května. Pro 2. kolo přijímacího řízení do 30. srpna. Další kolo přijímacího řízení bude vypsáno pouze v případě nenaplnění počtu z 1. a 2. kola. Součástí přihlášky by měla být kopie maturitního vysvědčení. V případě, že uchazeči nebudou mít vykonánu maturitní zkoušku do 31. května, je nutné pro 1. kolo přijímacího řízení do 25. června doručit škole úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. U kombinované formy není podmínkou praxe v oboru.

Zdravotní způsobilost na přihlášce musí být potvrzena praktickým lékařem.

Formulář:

“Přihláška ke studiu na VOŠ” (SEVT č. 491520). S vyplněnou přihláškou zašlete potvrzení o úhradě administrativního poplatku ve výši 300,– Kč na účet č. 101285287/0300, variabilní symbol = rodné číslo.

1. kolo přijímacího řízení: 25. června 2020

Obsah přijímacích zkoušek v předchozích letech:

 1. písemná zkouška z cizího jazyka (NEJ nebo ANJ),
 2. test z oblasti pracovního práva, sociálních zákonů a všeobecného přehledu,
 3. uchazeč předloží maturitní vysvědčení a občanský průkaz.

Forma vzdělávání: denní, kombinovaná

Předměty

Předměty jsou voleny s cílem vytvořit co nejširší pracovní odborný rozsah absolventa. Těmto požadavkům odpovídá povolání funkčně sestavený učební plán povinného základu i volitelných předmětů. Stěžejními předměty jsou sociální politika, metody sociální práce, práva, psychologie, pedagogika, sociologie, cizí jazyk. Z volitelných předmětů vyučujeme např. personalistiku, gerontologii, rehabilitační tělesnou výchovu, znakovou řeč pro neslyšící a další.

Značný význam přikládáme výuce praxe v konkrétních sociálních institucích v rozsahu 6 týdnů ročně a individuální praxe v posledním ročníku.

Všeobecně vzdělávací předměty:

cizí jazyk, filosofie a etika, kultura osobního projevu, sociologie, základy ekonomiky, aplikovaná výpočetní technika, základy korespondence

Odborné předměty:

 1. základní – sociální politika, právo, psychologie, metody sociální práce, statistika a demografie, základy pedagogiky, zdravotní nauky, sociální patologie, odborný seminář, odborná praxe
 2. výběrové – gerontologie, znaková řeč, rehabilitační tělesná výchova, speciální pedagogika, drogová závislost, práce s etnickými skupinami

Ukončení vzdělávání

Závěrem se skládá absolutorium, které obsahuje:

 1. obhajobu závěrečné práce
 2. ústní zkoušku z odborných předmětů (Metody sociální práce, Sociální politika a Právo)
 3. ústní zkoušku z cizího jazyka

Po úspěšném složení absolutoria má absolvent právo užívat označení DiS – diplomovaný specialista v oboru sociální práce.

Výše školného:

3 000,– Kč/rok

Stravování:

školní jídelna, možnost celodenního stravování (oběd cca 29,– Kč)

Ubytování:

domov mládeže, ubytování + celodenní stravování cca 2 600,– Kč/měsíc Provoz domova mládeže je zajišťován od neděle 16:00 do pátku 15:00 hodin. O víkendech a státních svátcích je domov mládeže mimo provoz – ubytování není zajišťováno.