Povinně zveřejňované informace

organizacni schema 2019

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, Erbenova 184

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace VOŠ, OA a SZŠ Domažlice je Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň. Úplné znění zřizovací listiny (ke dni 17. 6. 2014) vydalo zastupitelstvo kraje na základě svého usnesení č. 507/2014 ze dne 9. 6. 2014. Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Organizace je samostatným právním subjektem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem vyplývajícím ze zřizovací listiny.

Statutárním orgánem organizace je ředitel školy, ředitel školy jedná jménem organizace samostatně, ke dni 1. srpna 2014 jmenována ředitelkou školy Mgr. Věra Prantlová.

3. Organizační struktura

Škola sdružuje:

 • Obchodní akademii, Erbenova 184, Domažlice
 • Střední zdravotnickou školu, Chodské náměstí 97, Domažlice
 • Vyšší odbornou školu, Erbenova 184, Domažlice
 • Domov mládeže, B. Němcové 116, Domažlice
 • Školní jídelnu, B. Němcové 115, Domažlice

Obory vzdělávání:

Střední škola/ denní vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie, 53-41-M/01 Zdravotnický asistent – dobíhající, 53-41-M/03 Praktická sestra

Vyšší odborná škola denní/kombinované vzdělávání: 75-32-N/01 Sociální práce a sociální pedagogika, 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

organizacni schema 2019

4. Kontaktní spojení

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

4. 1. Kontaktní poštovní adresa

Obchodní akademie, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Střední zdravotnická škola, Chodské náměstí 97, 344 01 Domažlice

Domov mládeže, B. Němcové 116, 344 01 Domažlice

Školní jídelna, B. Němcové 115, 344 01 Domažlice

4. 2. Adresa ředitelství pro osobní návštěvu

Erbenova 184, 344 01 Domažlice

4. 3. Úřední hodiny

Po – Pá 7:30 – 8:00 h, 9:40 – 10:00 h, 14:00 – 15:15 h

4. 4. Telefonní čísla

Obchodní akademie, Erbenova 184 – 379 724 581, mobil: 725 745 085, číslo faxu: 379 722 346

Střední zdravotnická škola, Chodské náměstí 97 – 379 722 564, mobil: 725 745 086

Domov mládeže, B. Němcové 116 – 379 722 386

Školní jídelna, B. Němcová 115 – 379 724 156

4. 5. Adresa internetové stránky

http://www.oadomazlice.cz

4. 6. Adresa podatelny

Erbenova 184, 346 01 Domažlice

http://www.oadomazlice.cz

Dokumenty v elektronické podobě přijímáme na nosičích CD a DVD.

4. 7. E-mailová adresa

vos-oa-szs@ekodom.cz

Adresy jednotlivých vyučujících jsou na webových stránkách školy v záložce Pedagogický sbor.

4. 8. Datová schránka

ds6xrku

4. 9. Identifikační znak organizace (IZO)

048342939

4. 10. Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod tímto resortním identifikátorem právnické osoby (REDIZO)

600008932

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 101285287/0300

ČSOB a. s., pobočka Domažlice

6. IČ

48342939

7. DIČ

CZ48342939, škola od 1. 1. 2023 není plátcem DPH

8. Dokumenty

8. 1. Seznamy hlavních dokumentů

Učební plán oboru Obchodní akademie (platný od 1. září 2018)
Učební plán oboru Informační technologie (platný od 1. září 2018)
Učební plán oboru Praktická sestra
Učební plán oboru Sociální práce a sociální pedagogika – denní forma
Učební plán oboru Sociální práce a sociální pedagogika – kombinovaná forma
Učební plán oboru Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma
Učební plán oboru Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

8. 2. Rozpočet

viz úřední deska

 9. Žádosti o informace

Pracovník pověřený přijímáním žádostí o informace:

Jana Ulrychová – sekretariát ředitele školy, VOŠ, OA a SZŠ, Erbenova 184, Domažlice.

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení:

Mgr. Lenka Fořtová

10. Příjem žádostí a dalších podání

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:

V případě ústního podání žádostí o poskytnutí informace reagují administrativní zaměstnanci nebo vedení školy ústní formou, v případě písemné formy (elektronickou cestou: vos-oa-szs@ekodom.cz) podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Není-li možno reagovat bezprostředně, je žádost o poskytnutí informace vyřízena maximálně ve lhůtě 15 dnů.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

V případě ústního podání stížností, oznámení či podnětů reagují administrativní zaměstnanci nebo vedení školy ústní formou, v případě písemné formy podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Stížností a závažnější podněty jsou vždy projednány vedením školy. Není-li možno reagovat bezprostředně, je podání vyřízeno maximálně ve lhůtě 30 dnů.

10.1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitel o odmítnutí žádost lze podat odvolání. Škola předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu Plzeňského kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. KÚPK rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání školou.

Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat:
Proti rozhodnutí ředitele školy je možno se odvolat v případech, kdy ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) o právech a povinnostech v oblasti státní správy:

 1. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59, vyšší odborné škole podle § 93,
 2. nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole § 165 a § 59,
 3. autoremedura § 165a § 59,
 4. zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 odst. 2,
 5. zamítnutí žádosti o povolení a zrušení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a § 41, zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 6. podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 7. zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
 8. oznámení o zahájení správního řízení, protokol o ústním jednání § 9 zák. 500/2004 Sb.,
 9. oznámení o možnosti seznámení s podklady pro rozhodnutí § 67 zák. 500/2004 Sb.,
 10. seznámení s podklady pro rozhodnutí § 17 zák. 500/2004 Sb.

Proti rozhodnutí ředitele školy je možno do 15 dnů ode dne doručení daného rozhodnutí podat odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to prostřednictvím VOŠ, OA a SZŠ, Domažlice.

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

11. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, podle nichž jedná, rozhoduje:

 1. Zákon č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 2. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 5. Vyhláška č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
 6. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • odkaz na Portál veřejné správy – portal.gov.cz
 • předpisy jsou uloženy k nahlédnutí v ředitelně a sekretariátu školy

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15. Popisy postupů – návody pro řešení

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Za přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá pověřená osoba.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitel školy k podání žádosti v písemné formě.

Písemná žádost

Písemné žádosti o poskytnutí informací jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě ředitele školy) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu, nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod se sdělí do tří dnů žadateli. Ředitel školy nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.
Ředitel poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitel.

Lhůtu 15 dnů může ředitel prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:

 • jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
 • je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy.

Ředitel školy je povinen písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Pokud ředitel školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, popř. v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.

Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona a musí obsahovat následující náležitosti:

 • název a sídlo školy;
 • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí;
 • označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby);
 • výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem;
 • odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů;
 • poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání;
 • vlastnoruční podpis ředitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce;
 • jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.

Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

Výzva k doplnění žádosti

Č. j.:

Výzva k doplnění žádosti

Vážená paní (vážený pane),

podal jste žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vaše žádost je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jakou informaci požadujete. Proto vás tímto žádám o její doplnění, konkretizaci. Pokud tak neučiníte v zákonné lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude vaše žádost v souladu s ustanovení § 14, odst 5 písm. a) zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.

(hranaté razítko)

(podpis)
Mgr. Věra Prantlová
ředitelka školy

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Č. j.:

Odmítnutí poskytnutí informace

Vážená paní (vážený pane),

podal jste žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.

V souladu s ustanovení § 14, odst 5 písm. a) zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsem rozhodla o odmítnutí žádosti.

Odůvodnění:

Posoudila jsem vaši žádost a zjistila, že je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, (nebo je formulována příliš obecně). Byl/a jste v zákonné lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván/a, abyste žádost upřesnil/a. Protože jste tak do 30 dnů ode dne doručení výzvy neučinil/a, rozhodla jsem o odmítnutí žádosti.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím VOŠ, OA a SZŠ, Domažlice ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje do 15 dnů ode dne jeho doručení.

(úřední kulaté razítko)

Mgr. Věra Prantlová
ředitelka školy

16. Formuláře (na webu ke stažení)

 • Žádosti
 • Přihlášky ke vzdělávání – SOŠ, VOŠ
 • Tabulky pro oponenty
 • Dotazníky pro autoevaluaci