Adaptační kurz

Adaptační kurz je jedním z alternativních přístupů k poznání, stmelení a posílení kolektivu. Tento kurz probíhá na naší škole opakovaně, vždy na začátku studia v 1. ročníku, kdy se tvoří nový kolektiv, nové vazby a formuje se nová třída.

Tyto kurzy by měly být dobrou zkušeností nejen pro žáky v nově vytvořených třídách, ale také pro třídní učitele, dále též pro výchovné poradce a školní metodiky prevence. Je to způsob, jak mohou učitelé poznat své nové žáky mimo školní prostředí a nadále s nimi pracovat.

Adaptace studenta na novou školu je široký problém, ve kterém hraje roli mnoho vlivů. Proto naše škola pořádá adaptační kurz krátce po nástupu do 1. ročníku – nejlépe na začátku září. Má vést k vytvoření soudržné a spolupracující třídy. Má vytvořit kolektiv.

Zároveň je naším cílem narušit staré vazby ve skupinkách žáků přicházejících z jedné základní školy. Podle dosavadních zkušeností se tento cíl daří naplnit.

Je velmi důležité nastavit komunikaci v nové třídě tak, aby fungovala v každé situaci, kdy se mohou vztahy ve třídě vyhrotit, kdy se bude řešit problém, a studenti budou schopni se domluvit, popřípadě budou domluvě nakloněni.

Založit vztahy v novém kolektivu na základě spolupráce – to je další specifický cíl, v rámci plnění programu adaptačního kurzu studenti sami zjistí, jak je ve třídě nutná spolupráce, jak je jedinec slabý a naopak jak je silný kolektiv.

Pro naplnění cílů adaptačního kurzu je velmi nezbytným předpokladem vytvoření prostředí důvěry a přátelství, ve kterém se pracuje zcela jinak. Účastníci se mohou bez obav věnovat aktivitám, necítí se nijak ohroženi, ani znevýhodněni. K tomu přispěje i celý realizační tým svým přístupem, nastaví pravidla na základě vztahu důvěry a atmosféru přátelství.

V kolektivu nově vznikající třídy je důležité nastavit požadavky na spolupráci při plnění úkolů tak, aby sami studenti vytvořili jednotný tým a společně tak – vědomi si síly kolektivu – plnili jednotlivé aktivity úspěšněji.

Pozitiva:

  1. Prostřednictvím aktivit na adaptačním kurzu se studenti blíže seznámí, snáze vzniknou pevné vazby na základě přátelství, vzájemné pomoci a spolupráce, vznikne tým.
  2. Dny strávené mimo školu umožní žákům projevovat se bez obav z nějakého pochybení, neúspěchu či prohry. Studenti se nestydí, jsou otevřenější, nebojí se dát najevo své city, otevřeně přiznají své nedostatky, ale také své přednosti. Nedělá jim problém o zážitcích mluvit, sdělují si své dojmy a začínají společně intenzivně prožívat jednotlivé aktivity. Je velice důležité se naučit takto komunikovat.
  3. Pomocí adaptačních kurzů se snažíme ukázat studentům, že i z chyb se ponaučí. Každý je osobností a měl by si toho být vědom. Tyto pobyty jim umožní poznat lépe sami sebe i ostatní, včetně pedagogů.
  4. Adaptační kurz je součástí Minimálního preventivního programu školy.
  5. V této době probíhá přechod ze základní školy na střední školu – to je další zátěžová zkouška pro každého jedince, vstup na střední školu s sebou nese mnoho nových a nezvyklých jevů, jde o nový systém studia, zvykání si na jiný režim, na nové předměty, na nové učitele, na nové spolužáky, na jiné klima ve třídě i ve škole, student se musí celkově dobře adaptovat na nové podmínky. Mnohdy vyvstane další problém s dojížděním, s ubytováním na DM, s nákupem nových učebnic atd.
  6. Nastává změna kolektivu – vzniká nová třída – s tím souvisí vznik nových sociálních rolí a vazeb.
  7. V novém prostředí, s novými lidmi a se zajímavým programem adaptačního kurzu dosáhneme vytvoření nového kolektivu.

Mgr. Jana Lásková
školní metodik prevence