TOPlist

 

A- A A+

Historie školy

V roce 1952 ukončila svoji činnost státní škola pro lesní hajné. Tímto rozhodnutím přešel celý majetek včetně arboreta na nově zřízenou Zemědělskou technickou školu, jejímž ředitelem byl jmenován Ing. Augustin Brázda. V prvních letech nebyl zaveden žádný čtyřletý obor s maturitou. Doba, v níž se rozbíhala kolektivizace zemědělství, si vyžadovala rychle vyškolené pracovníky a to byl úkol nově vzniklé školy. Vychovávala účetní a odborníky pro zemědělskou prvovýrobu.

Čtyřletý obor s maturitou - ekonomika zemědělství zahájil svoji činnost 1. 9. 1956. Během uplynulých let doznal výrazných změn, které odpovídají ekonomickému a politickému vývoji naší společnosti.

Počátkem 60. let byl pedagogický sbor stabilizován a díky jeho vysoké odborné úrovni a obětavé učitelské práci si škola získala ve velmi krátké době dobrou prestiž a uznání veřejnosti, a to i za hranicemi domažlického regionu.

O dobrou práci školy a její zviditelnění se nejvíce zasloužil ředitel Ing. Blahoslav Jára v letech 1960 - 1970. Byl v pravém slova smyslu vůdčí osobností, rozeným učitelem, rétorikem a pracovitým člověkem. Dal dobrý základ tradici naší školy, určil směr jejího dalšího vývoje.

Udržet a zvyšovat dobrou úroveň je ctí i cílem současného profesorského sboru. Uvědomujeme si profesionální odpovědnost za odbornou i morální připravenost našich absolventů, kteří se velmi dobře orientují na vysokých školách i ve složitých podmínkách ekonomické praxe.

Naše škola prošla vývojem, ve kterém můžeme uvést tyto historické mezníky:

1. 9. 1956 - 

Zahájení činnosti zemědělské technické školy obor ekonomika zemědělství (zkratka SZTŠe).

1. 9. 1957 -

Otevřeno dvouleté nástavbové odborné studium pro absolventy středních škol (všeobecného zaměření - tehdejší jedenáctiletky a dvanáctiletky). Tato forma studia byla ukončena v roce 1962.

1. 9. 1968 -

Otevřena dvouletá dívčí odborná škola (DOŠ), která vychovávala dívky pro administrativní práce a práce v domácnosti. Studium ukončeno v roce 1972.

1. 9. 1976 -

Elokované dvouleté studium SEŠ Klatovy - Hospodářská administrativa. Studium ukončeno v roce 1979.

1. 9. 1984 -

Tímto rokem byla realizována nová čsl. výchovně vzdělávací soustava. Název školy byl změněn na Střední ekonomická (SEŠ) se dvěma obory:
1) ekonomika zemědělství (EZ)
2) všeobecná ekonomika (VE)

1. 9. 1990 -

Po sametové revoluci došlo k nejvýznamnějším změnám středního školství. Oboru ekonomika zemědělství byl vrácen název Střední zemědělská škola, obor ekonomika zemědělství se zaměřením na podnikání a služby. Obor všeobecná ekonomika byl přejmenován na Obchodní akademii. Změny doznaly i učební plány a učební osnovy.

1. 9. 1993 -

Škola s právní subjektivitou a zřizovací listinou MŠMT ČR ustanovena jako obchodní akademie s oborem:
- klasická obchodní akademie
- ekonomika zemědělství (podnikání a služby)

1. 9. 1995 -

Otevřeno dvouleté pomaturitní studium Sociálně právní činnost.

1. 9. 1997 -

Z rozhodnutí MŠMT ČR povoleno zřízení Vyšší odborné školy s oborem Sociální práce.

1. 9. 1998 -

V rámci optimalizace provedeno sloučení VOŠ a Obchodní akademie se Střední zdravotnickou školou.

1. 9. 2001 -

V souvislosti s novým státoprávním uspořádáním České republiky se zřizovatelem školy stává Krajský úřad Plzeňského kraje. Do té doby byly školy řízeny systémem Školských úřadů na okresních úrovních.

1. 9. 2004 -

Obor všeobecná setra byl nahrazen oborem zdravotnický asistent. Ke změně dochází na všech středních zdravotnických školách v ČR. První třídní profesorkou na tomto oboru Mgr. Hana Hradecká.

1. 9. 2005 -

Ministerstvem školství byl povolen nový studijní obor informatika v ekonomice. Prvním třídním profesorem na tomto oboru Ing. Zdeněk Kubalík.

Historie Střední zdravotnické školy v Domažlicích

Škola byla založena v poválečných letech v roce 1949, kdy byla potřeba připravit střední zdravotnický personál nejen pro domažlický region, ale i pro vzdálenější okolí. V době svého vzniku nesla škola název Vyšší zdravotnická š kola a byla tříletá. V roce 1954 se změnil název na Zdravotnickou školu v Domažlicích a délka studia byla prodloužena na čtyři roky. Od té doby škola vychovala stovky absolventů pracujících v mnoha zdravotnických zařízeních v nejrůznějších profesních pozicích.

V průběhu let existence školy se měnil i název oboru. Dlouhá léta nesl název zdravotní sestry. V 70. letech zde studovaly i dětské sestry, později byly oba obory zahrnuty pod společný název Všeobecná sestra. V září 2004 byla zde - stejně jako na všech zdravotnických školách - zahájena výuka zdravotnických asistentů a vzdělávání všeobecných sester přešlo na vyšší typ studia.

Za 60 let prošly školou stovky absolventek a v posledních letech i absolventů. Působilo zde mnoho významných pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů i specialistů z řad zdravotníků, především lékařů a sester - učitelek ošetřovatelství, které přenášely na své žáky odborné znalosti, dovednosti a laskavý přístup k nemocným. První ředitelkou zdravotnické školy byla Marie Hauftová. Tu ve funkci vystřídala od 1.února 1954 Anežka Kocourová - Sýkorová, která řídila školu celých dvacet let. V roce 1974 se stal ředitelem školy nezapomenutelný pedagog PhDr. Josef Kotal a po jeho odchodu do penze v roce 1982 se stala ředitelkou školy PhDr. Jana Pretlová - Drmotová. V roce 1992 se ujala postu ředitelky MUDr. Jiřina Pabiánová.

Přestože zdravotnická škola měla v Domažlicích dlouholetou tradici, byla její existence v roce 1998 z důvodu optimalizačního procesu vážně ohrožena. V té době Školský úřad v Domažlicích oslovil Obchodní akademii v Domažlicích, zda by byla ochotna sloučit se se zdravotnickou školou. I když tehdejší ředitelka obchodní akademie Ing. Anna Fořtová věděla, že sloučení škol nebude jednoduché, souhlasila. Vždycky říkala: " Nedovedu si představit, že by škola, která vzdělává budoucí sestřičky, zanikla, neboť jejich práci uznávám a obdivuji." Ke sloučení došlo k 1. červenci 1998, zdravotnická škola se stala součástí komplexu škol, který nese název Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích. Ředitelkou školy se tak stala Ing. Anna Fořtová. Od roku 2000 byl ředitelem školy Ing. Jan Sladký, který odešel v roce 2009 do penze a od 1. září 2009 je ředitelkou školy Mgr. Věra Prantlová.

Ve škole pracovala celá řada pedagogických osobností, na které žáci nezapomínají, a mnohé z nich pracovaly ve škole až do svého odchodu do penze. Škola spolupracuje v rámci výuky nejen s Domažlickou nemocnicí, a. s., ale i s ostatními zdravotnickými zařízeními, městským úřadem, městským kulturním střediskem, ČČK, VZP a sportovními organizacemi a některými školami na Domažlicku.

Je potěšitelné, že převážná část absolventek a absolventů pracuje ve zdravotnictví a váží si toho, že mohli studovat právě na této škole. Práce sester vyžaduje hodně obětavosti a odříkání, ale troufám si říci - po více než třiceti letech práce v tomto oboru, že velkou odměnou je pro nás ocenění a vděk pacientů. Ze srdce děkuji všem, kteří mají tuto školu rádi a podporují ji.

K 60. výročí založení Střední zdravotnické školy v Domažlicích v roce 2010 zavzpomínala PhDr. Hana Šťastná, zástupce ředitele pro obor Zdravotnický asistent.

  • Poslední aktualizace: pátek 26 květen 2023, 07:06:32Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice