TOPlist

 

A- A A+

Činnost výchovného poradce

Výchovný poradce na VOŠ, OA a SZŠ poskytuje tyto služby:

Specializované metodologické činnosti z oblasti pedagogiky a psychologie

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření.
 • Projednává s učiteli přeřazení žáka do jiného typu školy.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
 • Projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky ze složitých rodinných podmínek.
 • vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření.
 • Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci PPP zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka.
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy pro tyto žáky.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák).
 • Sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci).
 • Spolupracuje metodikem prevence sociálně patologických jevů.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovým centrem.

Metodická a informační činnost

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.
 • Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Předkládá návrhy na změny v koncepci vzdělávacích programům vazbě na integraci žáků se SVP.

Volba povolání

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách, spolupracuje s třídními učiteli.
 • Shromažďuje nabídky studia na VOŠ a VŠ a další informace o dalším studiu, zajišťuje styk se zástupci VOŠ, VŠ, spolupracuje s Úřadem práce a s PPP.
 • Zodpovídá za správné vyplnění údajů za školu u přihlášek ke studiu na VOŠ a VŠ.
 • Podává pedagogické radě zprávu o žácích se změněnou pracovní schopností. Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace.
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na VOŠ a VŠ.
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Poslední aktualizace: čtvrtek 26 leden 2023, 08:28:15Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice