TOPlist

 

A- A A+

Praktická sestra

Kód oboru: 53-41-M/03

Školní vzdělávací program oboru Praktická sestra

Učební plán oboru Praktická sestra

Od 1. září 2019 došlo na Střední zdravotnické škole v Domažlicích ke změně vzdělávacího oboru. Obor zdravotnický asistent byl nahrazen vzdělávacím oborem PRAKTICKÁ SESTRA. Ke změně dochází na všech středních zdravotnických školách v celé České republice.

Absolvent bude vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další studium a uplatnění se na trhu práce. Vzdělávání je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

Výhodou pro žáky oboru Praktická sestra je širší všeobecně vzdělávací základ, projevující se rozšířenou výukou českého jazyka, občanské nauky, informatiky, je také zařazena ekonomika, do učebního plánu je zařazen i další cizí jazyk. Žáci tak získají větší komunikativní dovednosti nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce při mluveném i psaném projevu. Zvládnou práce s informacemi a s výpočetní technikou. Jsou posíleny hodiny ošetřovatelství (povinná maturitní zkouška). Rozsah praktického vyučování zůstává nezměněn. Zde je k dispozici úplný učební plán.

Absolventi budou také ovládat tzv. klíčové kompetence např.:

  • základní péče o nemocné,
  • asistence lékařům při převazech,
  • aplikace injekcí,
  • příprava transfuzí a infuzí,
  • obsluha jednoduchých lékařských přístrojů,
  • rehabilitační činnosti, apod.

Všechny výše uvedené znalosti a dovednosti umožní absolventům pružněji reagovat na vývoj ve zvoleném oboru a na trhu práce.

Praktická sestra najde uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru - např. v nemocnicích, poliklinikách, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb.

Žáci budou přijati podle testů z matematiky a českého jazyka a podle vysvědčení ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř.).

Bližší informace na telefonním čísle 379 722 564 nebo 379 723 880.

Uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu povolání praktické sestry v rozsahu stanovené vyhláškou č.391/2017Sb., o činnostech nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Také se může dále vzdělávat na vyšších odborných nebo na vysokých školách ve zdravotnických, sociálních i jiných oborech.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Absolvent se v oblasti výkonu profese na základě svých schopností a studijních předpokladů poskytuje nebo zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace  a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Vyznačuje se zejména kompetencemi stanovenými vyhláškou č. 391/2017 Sb. § 4a.

Způsob ukončení vzdělávání

Studium oboru je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Skladbu povinných i nepovinných zkoušek profilové části určuje ředitel školy.

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

  • psychologie a komunikace (ústní)
  • ošetřovatelství (ústní),
  • praktická zkouška z ošetřování nemocných.

 

  • Poslední aktualizace: pátek 26 květen 2023, 07:06:32Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice