TOPlist

 

A- A A+

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Školní vzdělávací program oboru Obchodní akademie

Učební plán oboru Obchodní akademie

Tento obor je důsledně ekonomicky zaměřený, studijně náročný a profesně velmi atraktivní. Díky více než padesátiletým zkušenostem a zkušenému pedagogickému sboru poskytujeme velmi kvalitní vzdělání, které oceňuje nejen podnikatelská veřejnost, ale na které ukazují také výsledky našich žáků v dalším vzdělávání na VŠ.

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů, kterými navazujeme na základní školu, jsou již od prvního ročníku zastoupeny odborné předměty (viz Učební plány). V průběhu 4leté výuky se pedagogický sbor zaměřuje na několik priorit:

  1. Především se snažíme připravit dobrého odborníka v oblasti ekonomiky. Je zřejmé, že i po škole bude muset mnohý absolvent dalším studiem reagovat na aktuální změny ve své profesi. Škola vytvoří ucelený soubor základních vědomostí, na kterém budou absolventi v budoucnosti stavět a který budou dál rozvíjet. Předměty, profilující odbornost tohoto oboru, jsou: Ekonomika, Účetnictví, Právo, Písemná a elektronická komunikace, Fiktivní firma, Marketing a Management.
  2. Druhou oblastí, na niž dáváme důraz, je výuka cizích jazyků. Vstupem do EU se podstatně rozšířil prostor trhu práce pro absolventy naší školy. Každý žák se učí dva cizí jazyky – AJ, NEJ- v rozsahu 3 hodin týdně po celé 4 roky. Ve 3. a 4. ročníku je ještě výuka rozšířena o konverzace v AJ a NEJ. Škola má pro výuku jazykovou učebnu vybavenou moderní technikou.
  3. Značná dotace učebních hodin je věnována předmětu Cestovní ruch. To je dnes velmi dynamicky se rozvíjející obor a stává se jedním z hlavních zaměstnavatelů na trhu práce, který zasahuje do všech oblastí našeho života. Na tento trend reaguje i naše škola a umožňuje žákům v oboru Obchodní akademie si v průběhu třetího ročníku vykonat zkoušku, po jejímž úspěšném absolvování získají „Osvědčení pro výkon činnosti průvodce v cestovním ruchu". Tato zkouška prověří žáky nejen z teoretických znalostí cestovního ruchu (geografie CR, dějiny kultury, služby v CR, průvodcovské činnosti atd.), ale i v řešení modelových situací, se kterými se mohou jako průvodci setkat. Na základě tohoto osvědčení mohou pak žáci či absolventi provozovat průvodcovskou činnost v cestovních kancelářích a po doplnění dalších jazykových zkoušek mohou na dnešním trhu práce najít dobré uplatnění.
  4. Velkou pozornost věnujeme též výuce počítačových předmětů. Reagujeme tím na požadavky trhu práce. Výuka probíhá od 1. ročníku 2 hodiny týdně, kdy probíhá výuka Wordu, Excelu, PowerPointu, zpracování a úprava fotografií a tvorba www stránek. Protože dochází k prudkému rozvoji a nárůstu hodin, kdy žák pracuje s počítačem, má škola zbudované čtyři učebny vybavené nejmodernějšími počítači a další tři multifunkční učebny.
  5. Předmět Písemná a elektronická komunikace nahradil původní předmět Obchodní korespondence. Ve 3. ročníku mohou žáci složit Státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici, která se skládá z desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a vypracování obchodního dopisu a tabulky podle dispozic v časovém intervalu 90 minut, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností.
  6. Znalosti a dovednosti z odborných předmětů žáci využijí v předmětu Fiktivní firma (ve 3. a 4. ročníku). V tomto předmětu dochází k propojení teoretických znalostí s prostředím v reálných firmách. Žáci se učí plnit konkrétní role ve firmě, rozhodovat se a nést odpovědnost za rozhodnutí.

Výuka je organizována formou denního čtyřletého vzdělávání. Je určena pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Typickými činnostmi, kterými se žáci zabývají, jsou činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu, činnosti spojené se získáváním a zpracováním informací (včetně využití počítačů), marketingové činnosti v tuzemsku i v zahraničí, kvalifikované sekretářské a korespondenční práce (včetně styku se zahraničními partnery) atd.

Součástí vzdělávání je učební a odborná praxe. Cílem praxe je, aby žáci byli schopni aplikovat znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti hospodářské praxe, včetně oblasti samostatného podnikání. Žáci provádějí jednoduché pracovní úkony související s výrobní a ekonomickou činností podniků.

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, ve státní a veřejné správě, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, v cestovním ruchu a dalších službách.

Absolventi oboru jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru Obchodní akademie najde uplatnění zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Nejčastěji se jedná o povolání ekonoma, mzdového referenta, účetního, administrativního pracovníka, asistenta, organizačního pracovníka, personalisty, pracovníka marketingu, cestovního ruchu, obchodního referenta apod.

Absolvent je také připraven na to, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má současně vytvořeny předpoklady k tomu, aby rozvíjel svoje podnikatelské aktivity.

Způsob ukončení vzdělávání

Studium oboru Obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Skladbu povinných i nepovinných zkoušek profilové části určuje ředitel školy.

Povinné zkoušky profilové části tvoří:

  • praktická maturitní zkouška (písemná forma)
  • ekonomika (ústní forma)
  • účetnictví (ústní forma).

Nepovinné zkoušky jsou:

německý jazyk, anglický jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, informačně technologický základ a cestovní ruch.

 

  • Poslední aktualizace: pátek 26 květen 2023, 07:06:32Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice