TOPlist

 

A- A A+

Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01

Školní vzdělávací program oboru Informační technologie

Učební plán oboru Informační technologie

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon různorodých činností z oblasti informačních technologií. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT , využíval adekvátní zdroje informací a efektivně pracoval s informacemi. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

V průběhu 4leté výuky se pedagogický sbor zaměřuje na několik priorit:

  1. Především se snažíme připravit dobrého odborníka v oblasti informačních technologií. Je zřejmé, že i po škole bude muset mnohý absolvent dalším studiem reagovat na aktuální změny ve své profesi. Škola vytvoří ucelený soubor základních vědomostí, na kterém budou absolventi v budoucnosti stavět a který budou dál rozvíjet. Předměty, profilující odbornost tohoto oboru jsou: Hardware (základní informace o struktuře počítače), Programování, Webové technologie (tvorba statických a dynamických webových stránek, Grafika a multimedia (zpracování grafických objektů, fotografií a videa), Aplikace na PC (komplexní znalost programu Word, Excel, ACCESS), Počítačové sítě (návrh a realizace počítačových sítí), Operační systémy, Zpracování dokumentů na PC, Ekonomika, Účetnictví. Znalosti z odborných předmětů se uplatní a propojí v předmětu Fiktivní firma.
  2. Další oblastí, na niž dáváme důraz, je výuka cizích jazyků. Vstupem do EU se podstatně rozšířil prostor trhu práce pro absolventy naší školy. Každý žák se učí dva cizí jazyky – AJ, NEJ- v rozsahu 3 hodin týdně po celé 4 roky. V druhém ročníku je zařazen předmět Technická angličtina a ve 4. ročníku je ještě výuka rozšířena o konverzace v AJ nebo NEJ. Škola má pro výuku jazykovou učebnu vybavenou moderní technikou.
  3. Předmět Zpracování dokumentů naučí žáka psát všemi deseti prsty, základům obchodní korespondence a ve 3. ročníku mohou žáci složit Státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. Ta se skládá z desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností.

Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit na pozicích technika IT, správce operačních systémů a správce aplikací, administrátora počítačových sítí, ve funkci programátorů, správců databázových informačních systémů nebo v pozicích grafiků, webkodérů a webdesignerů. Absolvent může pracovat ve firmách zabývajících se vývojem aplikací (zejména ekonomických aplikací), organizací a správou dat, tvorbou a správou webových stránek, v grafických studiích a ve firmách pro softwarovou podporu.

Má možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Od prvního ročníku probíhají přípravy na státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici PC.

Způsob ukončení vzdělávání

Studium oboru Informační technologie je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části. Skladbu povinných i nepovinných zkoušek profilové části určuje ředitel školy.

Povinné zkoušky profilové části tvoří:

  • praktická maturitní zkouška (písemná forma)
  • ekonomika (ústní forma)
  • a počítačové systémy (ústní forma)

Nepovinné zkoušky jsou:

německý jazyk, anglický jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ a informačně technologický základ.

 

  • Poslední aktualizace: pátek 26 květen 2023, 07:06:32Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice